Con nít "chê" nhạc Việt: Đừng bắt trẻ con làm trò cho người lớn!

 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f26709529cd53b5834cdce1650bb6f82' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><strong>Nổi tiếng với những ca kh&uacute;c thiếu nhi quen thuộc như Chiếc đ&egrave;n &ocirc;ng sao, Ch&uacute; voi con ở bản Đ&ocirc;n... nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n dở kh&oacute;c dở cười khi mấy chục năm qua, c&aacute;c ca kh&uacute;c của &ocirc;ng cứ được mang đi... t&aacute;i bản v&igrave; thiếu ca kh&uacute;c mới.</strong></p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/nhacngoai002.jpg\" width=\"440\" height=\"293\" alt=\"\" /></p>\n<p><strong>Tuyển tập nhạc in... 3 lần</strong></p>\n<p>Điểm lại c&aacute;c ca kh&uacute;c thiếu nhi được ưa chuộng hiện nay, c&oacute; thể thấy, hầu hết đều l&agrave; những b&agrave;i đ&atilde; c&oacute; mấy chục năm tuổi. Trong khi đ&oacute;, c&aacute;c nhạc sĩ s&aacute;ng t&aacute;c nhạc thiếu nhi v&agrave;o những năm 60 đến 90 của thế kỷ trước như Phạm Tuy&ecirc;n, Ho&agrave;ng L&acirc;n, Ho&agrave;ng Long, Phong Nh&atilde;... cũng đ&atilde; ở tuổi l&atilde;o l&agrave;ng.</p>\n<p>Trong giới nhạc sĩ Việt Nam, trong số những người t&acirc;m huyết với nhạc thiếu nhi, phải kể đến nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n với những ca kh&uacute;c được nhiều trẻ em y&ecirc;u th&iacute;ch như: Tiến l&ecirc;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, Chiếc đ&egrave;n &ocirc;ng sao, Gặp nhau dưới trời thu H&agrave; Nội, C&aacute;nh &eacute;n tuổi thơ, Trường của ch&aacute;u l&agrave; trường mầm non, Ch&uacute; voi con ở bản Đ&ocirc;n...</p>\n<p class=\"rtecenter\"><img src=\"/sites/default/files/nhacngoai001.jpg\" width=\"450\" height=\"600\" alt=\"\" /><br />\n<em>Nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n - Ảnh: Nguyễn Đ&igrave;nh To&aacute;n<br />\n</em></p>\n<p>Thế nhưng, khi tr&ograve; chuyện với ch&uacute;ng t&ocirc;i, nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n, vừa cười vừa mếu kể lại c&acirc;u chuyện tuyển tập nhạc được in 3 lần của m&igrave;nh.</p>\n<p>&quot;Năm 1997, khi đại diện NXB Kim &ETH;ồng ngỏ &yacute; muốn lấy c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t thiếu nhi của t&ocirc;i để in th&agrave;nh tuyển tập 100 b&agrave;i, t&ocirc;i rất vui v&agrave; h&atilde;nh diện. Mười năm sau đ&oacute;, tức năm 2007, đại diện NXB Kim &ETH;ồng cho biết vẫn thiếu b&agrave;i h&aacute;t thiếu nhi n&ecirc;n ngỏ &yacute; muốn xin th&ecirc;m 100 b&agrave;i để l&agrave;m th&agrave;nh tuyển tập 200 b&agrave;i h&aacute;t thiếu nhi, t&ocirc;i c&agrave;ng vui v&agrave; x&uacute;c động hơn. Nhưng đầu năm nay, tức năm 2013, khi đại diện của NXB n&agrave;y n&oacute;i vẫn c&ograve;n thiếu n&ecirc;n t&igrave;m gặp t&ocirc;i với mong muốn được t&aacute;i bản tuyển tập năm 2007 th&igrave; niềm vui trong t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n. T&ocirc;i nghĩ thầm &quot;Th&ocirc;i chết rồi, mấy chục năm h&ograve;a b&igrave;nh vẫn c&ograve;n thiếu b&agrave;i h&aacute;t thiếu nhi&quot; - n&oacute;i đến đ&acirc;y, nhạc sĩ thở d&agrave;i.</p>\n<p>Theo nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n, sở dĩ những năm 80, c&aacute;c nhạc sĩ s&aacute;ng t&aacute;c nhiều cho thiếu nhi (d&ugrave; đ&ocirc;i khi kh&ocirc;ng c&oacute; th&ugrave; lao) đơn giản l&agrave; v&igrave; họ c&oacute; điều kiện gần gũi, sinh hoạt c&ugrave;ng thiếu nhi, xuất ph&aacute;t từ t&igrave;nh y&ecirc;u thương d&agrave;nh cho thế hệ măng non.</p>\n<p>&quot;Những nhạc sĩ trẻ b&acirc;y giờ th&igrave; rất &iacute;t người quan t&acirc;m đến lứa tuổi thiếu nhi. Khi t&ocirc;i hỏi c&aacute;c anh em nhạc sĩ điều n&agrave;y, họ n&oacute;i vui rằng s&aacute;ng t&aacute;c nhạc thiếu nhi nhuận b&uacute;t kh&ocirc;ng bao nhi&ecirc;u trong khi nhu cầu giải tr&iacute; x&atilde; hội nhiều n&ecirc;n c&aacute;c nhạc sĩ thi&ecirc;n về nhu cầu giải tr&iacute; hơn. V&igrave; thế, t&ocirc;i nghĩ ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể tr&aacute;ch c&aacute;c em thiếu nhi quay lưng với nhạc Việt m&agrave; h&atilde;y nh&igrave;n nhận rằng khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng tốt nhu cầu của c&aacute;c em. Do vậy việc tiếp cận v&agrave; chọn lọc những c&aacute;i ph&ugrave; hợp từ thế giới l&agrave; điều tất yếu&quot;, nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n chia sẻ.</p>\n<p>&quot;Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể tr&aacute;ch c&aacute;c em thiếu nhi quay lưng với nhạc Việt m&agrave; h&atilde;y nh&igrave;n nhận rằng khi ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể đ&aacute;p ứng tốt nhu cầu của c&aacute;c em. Do vậy, việc tiếp cận v&agrave; chọn lọc những c&aacute;i ph&ugrave; hợp từ thế giới l&agrave; điều tất yếu&quot;, nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n.</p>\n<p><strong>Đừng &aacute;p đặt cảm x&uacute;c người lớn l&ecirc;n trẻ con</strong></p>\n<p>Thực tế, trong những năm qua, vẫn c&oacute; những ca kh&uacute;c mới cho thiếu nhi nhưng &iacute;t c&oacute; b&agrave;i n&agrave;o trở n&ecirc;n phổ biến như trước. Nhiều nhạc sĩ tiết lộ rằng một b&agrave;i h&aacute;t thiếu nhi được đăng tr&ecirc;n s&aacute;ch nhạc hoặc được viết cho cuộc vận động s&aacute;ng t&aacute;c th&igrave; chỉ được trả v&agrave;i trăm đến v&agrave;i triệu đồng trong khi phần lớn nguồn thu của c&aacute;c nhạc sĩ đến từ c&aacute;c chương tr&igrave;nh, nhạc chu&ocirc;ng, nhạc chờ... với thu nhập lớn hơn rất nhiều.</p>\n<p>Cũng c&oacute; những nhạc sĩ s&aacute;ng t&aacute;c theo &ldquo;đơn đặt h&agrave;ng&rdquo; n&ecirc;n ca từ s&aacute;o rỗng, &aacute;p đặt cảm x&uacute;c người lớn l&ecirc;n trẻ con khiến ca kh&uacute;c trở n&ecirc;n gượng gạo, kh&ocirc;ng được trẻ em y&ecirc;u th&iacute;ch.</p>\n<p>Nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n cho biết: &quot;Thiếu nhi ng&agrave;y nay kh&aacute;c với thiếu nhi của mấy chục năm trước n&ecirc;n muốn s&aacute;ng t&aacute;c hay th&igrave; trước hết nhạc sĩ phải th&acirc;m nhập v&agrave;o cuộc sống của c&aacute;c em chứ đừng ngồi trong ph&ograve;ng rồi răn dạy c&aacute;i n&agrave;y, c&aacute;i kia. &Acirc;m nhạc c&oacute; t&aacute;c dụng gi&aacute;o dục nhưng đừng để trẻ chỉ biết h&aacute;t những b&agrave;i m&agrave; c&ocirc; gi&aacute;o bắt h&aacute;t... Trong khi đ&oacute;, thiếu nhi l&agrave; tuổi ăn tuổi lớn, ch&uacute;ng th&iacute;ch tiết tấu s&ocirc;i động, h&aacute;t để vỗ tay chứ kh&ocirc;ng phải h&aacute;t như đọc b&agrave;i. T&ocirc;i cũng tr&ocirc;ng chờ rất nhiều v&agrave;o thế hệ nhạc sĩ trẻ sẽ c&oacute; nhiều t&aacute;c phẩm tốt hơn. Thế hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i gi&agrave; rồi, b&agrave;i h&aacute;t cũng kh&ocirc;ng c&ograve;n ph&ugrave; hợp với h&ocirc;m nay nữa&quot;.</p>\n<p>Theo nhạc sĩ Phạm Tuy&ecirc;n, để c&oacute; nhiều ca kh&uacute;c thiếu nhi hay, chất lượng th&igrave; nhất thiết c&aacute;c bộ ng&agrave;nh như Bộ GD-ĐT, Bộ Văn h&oacute;a - Thể thao v&agrave; Du lịch v&agrave; c&aacute;c đo&agrave;n thể phải kết hợp m&agrave; l&agrave;m. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c đ&agrave;i ph&aacute;t thanh, truyền h&igrave;nh cũng phải phối hợp, mang những ca kh&uacute;c thiếu nhi c&oacute; chọn lọc đến với c&aacute;c em nhiều hơn nữa.</p>\n<p>&quot;C&aacute;c chương tr&igrave;nh &acirc;m nhạc d&agrave;nh cho c&aacute;c em nhỏ cũng n&ecirc;n xem x&eacute;t để ph&ugrave; hợp với lứa tuổi c&aacute;c em hơn. Đừng bắt c&aacute;c em l&agrave;m tr&ograve; cho người lớn. C&aacute;ch đ&acirc;y mấy năm, t&ocirc;i c&oacute; xem chương tr&igrave;nh Đồ R&ecirc; M&iacute;, c&oacute; em mặc &aacute;o tứ th&acirc;n h&aacute;t b&agrave;i Thị M&agrave;u l&ecirc;n ch&ugrave;a. Con n&iacute;t 7-8 tuổi th&igrave; n&agrave;o c&oacute; hiểu g&igrave; đ&acirc;u. Giọng h&aacute;t Việt nh&iacute; t&ocirc;i xem kh&ocirc;ng đều nhưng năng khiếu của c&aacute;c em cũng rất đ&aacute;ng quan t&acirc;m. C&aacute;c em h&aacute;t tiếng Việt kh&ocirc;ng giỏi nhưng tiếng Anh th&igrave; rất giỏi. Bản th&acirc;n t&ocirc;i kh&ocirc;ng phản đối c&aacute;c em h&aacute;t tiếng Anh nhưng trẻ em Việt h&aacute;t tiếng Việt vẫn l&agrave; tốt nhất&quot;, vị nhạc sĩ 83 tuổi b&agrave;y tỏ</p>\n<table width=\"99%\" border=\"0\" align=\"center\" cellpadding=\"10\" cellspacing=\"1\">\n<tbody>\n<tr>\n<td style=\"border:1px solid #aaa; background:#ffffcc\"><strong>Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạc thiếu nhi đang rất khập khiễng so với nhạc người lớn<br />\n </strong>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Trong buổi họp 6 th&aacute;ng đầu năm của Hội &acirc;m nhạc TP.HCM, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng c&oacute; tổng kết v&agrave; n&ecirc;u ra thực trạng nhạc thiếu nhi hiện đang ph&aacute;t triển rất khập khiễng so với nhạc người lớn. Trong khi số lượng ca kh&uacute;c nhạc d&agrave;nh cho lứa tuổi trưởng th&agrave;nh ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều th&igrave; số lượng s&aacute;ng t&aacute;c mới d&agrave;nh cho thiếu nhi gần như kh&ocirc;ng c&oacute;.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh l&agrave; do kh&ocirc;ng c&oacute; cuộc vận động hay sự hỗ trợ n&agrave;o d&agrave;nh cho người viết nhạc thiếu nhi cả. Thử nghĩ m&agrave; xem, nhạc thiếu nhi m&agrave; ph&aacute;t tr&ecirc;n s&oacute;ng ph&aacute;t thanh - truyền h&igrave;nh l&uacute;c 1, 2 giờ khuya hay 5 giờ s&aacute;ng th&igrave; l&agrave;m sao c&aacute;c em theo d&otilde;i?</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Bởi thế mới n&oacute;i kh&ocirc;ng phải nhạc sĩ kh&ocirc;ng viết (nhạc cho thiếu nhi) nhưng họ viết l&agrave;m g&igrave; khi kh&ocirc;ng được phổ biến rộng r&atilde;i? Trong khi phim Việt c&oacute; giờ v&agrave;ng th&igrave; về &acirc;m nhạc h&igrave;nh như chưa thấy.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>R&otilde; r&agrave;ng, ch&uacute;ng ta c&oacute; cung, c&oacute; cầu nhưng lại &quot;tắc&quot; ở c&aacute;c đầu mối. Giải ph&aacute;p th&igrave; c&oacute; nhưng kinh ph&iacute;, tiền nong lại kh&ocirc;ng đủ. C&aacute;c nh&agrave; thiếu nhi hiện nay vẫn bế tắc kh&acirc;u kinh ph&iacute;. Hơn ai hết, Nh&agrave; nước phải bỏ tiền ra chứ đừng tr&ocirc;ng mong v&agrave;o chuyện x&atilde; hội h&oacute;a.</p>\n<p>Hiện nay, ngo&agrave;i hệ thống trường c&ocirc;ng lập c&ograve;n c&oacute; trường quốc tế. C&aacute;c em theo học tiếng Anh từ tiểu học n&ecirc;n việc h&aacute;t tiếng Anh l&agrave; b&igrave;nh thường. Tuy nhi&ecirc;n, t&ocirc;i nghĩ những chương tr&igrave;nh như Giọng h&aacute;t Việt nh&iacute; nếu ban tổ chức hướng th&iacute; sinh h&aacute;t tiếng Việt ở c&aacute;c v&ograve;ng sau sẽ tốt hơn.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>C&ograve;n nhớ khi ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave;m chương tr&igrave;nh Tiếng ca học đường, cũng c&oacute; b&eacute; h&aacute;t tiếng Anh nhưng ban tổ chức đ&atilde; hướng dẫn c&aacute;c b&eacute; n&ecirc;n h&aacute;t tiếng Việt. Nếu để mặc c&aacute;c b&eacute; lựa chọn, nhiều khi c&aacute;c b&eacute; bị ảnh hưởng bởi phụ huynh nữa. Chẳng hạn như ở nh&agrave; ba mẹ b&eacute; th&iacute;ch nhạc tiền chiến, nhạc sến th&igrave; l&ecirc;n s&acirc;n khấu b&eacute; cũng sẽ chọn c&aacute;c ca kh&uacute;c đ&oacute;.</p>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>&nbsp;(<em>Nguồn:</em>&nbsp;<a href=\"http://laodong.com.vn/\" target=\"_blank\">http://laodong.com.vn</a>)</p>\n', created = 1432886538, expire = 1432972938, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f26709529cd53b5834cdce1650bb6f82' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: INSERT into captcha_sessions (uid, sid, ip_address, timestamp, form_id, solution, status, attempts) VALUES (0, 'hm4g5v8s45plmcjc7dtf5cpqq7', '54.227.231.144', 1432886538, 'comment_form', '29101f363db696bd6cbc10f19ae26288', 0, 0) in /home/webapp/hoinhacsi/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 99.
 • user warning: Table './hoinhacsi/captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE captcha_sessions SET token='1dbefc485318c30d90cbcc8ebce20df6' WHERE csid=3940558 in /home/webapp/hoinhacsi/sites/all/modules/captcha/captcha.module on line 216.
 • user warning: Table './hoinhacsi/captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT status FROM captcha_sessions WHERE csid = 3940558 in /home/webapp/hoinhacsi/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
 • user warning: Table './hoinhacsi/captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT status FROM captcha_sessions WHERE csid = 3940558 in /home/webapp/hoinhacsi/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 129.
 • user warning: Table './hoinhacsi/captcha_sessions' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE captcha_sessions SET timestamp=1432886538, solution='S58PL' WHERE csid=3940558 in /home/webapp/hoinhacsi/sites/all/modules/captcha/captcha.inc on line 111.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:04c6a1855263bd101cc274888ce1c11a' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><img src=\"/sites/default/files/baclieu2014_2.jpg\" width=\"235\" height=\"300\" alt=\"\" /></p>\n', created = 1432886538, expire = 1432972938, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:04c6a1855263bd101cc274888ce1c11a' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:39c2677ac93cc947db4b1ffb8ef4df85' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><img src=\"/hoinhacsi/sites/images/logofooter.png\" /></p>\n', created = 1432886538, expire = 1432972938, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:39c2677ac93cc947db4b1ffb8ef4df85' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:596504b05d7bb9afa158787f0aee47ad' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"info1\">VnMusic được thiết lập theo giấy phép số 143/GP-BC ngày 26/5/2006 của Cục Báo chí, Bộ Văn hoá - Thông tin; với sự trợ giúp của Hội nhạc sĩ thế giới, Hiệp hội âm nhạc Châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam RIAV cùng các hãng phát hành băng đĩa trong và ngoài nước</div>\n<div class=\"info2\">©2013-2015 hoinhacsi.org - Chủ biên: Nguyễn Thị Minh Châu</div>\n<div class=\"info3\">Địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội - Email: vnmusic2010@gmail.com</div>\n<div class=\"info1\">Developed by Center of Computer Network and E-learning (CCNE), University of Engineering and Technology, Vietnam National University</div>\n<div class=\"info1\">G2, 144 XuanThuy, CauGiay, Hanoi</div>\n', created = 1432886538, expire = 1432972938, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:596504b05d7bb9afa158787f0aee47ad' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:685c4f5563f316cd05da8ed408112cbb' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 27.
 • user warning: Table './hoinhacsi/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"/hoinhacsi\"><img src=\"/hoinhacsi/sites/img/hns_logo.png\" alt=\"Hội nhạc sĩ Việt Nam\" /></a></p>\n', created = 1432886538, expire = 1432972938, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:685c4f5563f316cd05da8ed408112cbb' in /home/webapp/hoinhacsi/includes/cache.inc on line 112.


Nổi tiếng với những ca khúc thiếu nhi quen thuộc như Chiếc đèn ông sao, Chú voi con ở bản Đôn... nhạc sĩ Phạm Tuyên dở khóc dở cười khi mấy chục năm qua, các ca khúc của ông cứ được mang đi... tái bản vì thiếu ca khúc mới.

Tuyển tập nhạc in... 3 lần

Điểm lại các ca khúc thiếu nhi được ưa chuộng hiện nay, có thể thấy, hầu hết đều là những bài đã có mấy chục năm tuổi. Trong khi đó, các nhạc sĩ sáng tác nhạc thiếu nhi vào những năm 60 đến 90 của thế kỷ trước như Phạm Tuyên, Hoàng Lân, Hoàng Long, Phong Nhã... cũng đã ở tuổi lão làng.

Trong giới nhạc sĩ Việt Nam, trong số những người tâm huyết với nhạc thiếu nhi, phải kể đến nhạc sĩ Phạm Tuyên với những ca khúc được nhiều trẻ em yêu thích như: Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Gặp nhau dưới trời thu Hà Nội, Cánh én tuổi thơ, Trường của cháu là trường mầm non, Chú voi con ở bản Đôn...


Nhạc sĩ Phạm Tuyên - Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Thế nhưng, khi trò chuyện với chúng tôi, nhạc sĩ Phạm Tuyên, vừa cười vừa mếu kể lại câu chuyện tuyển tập nhạc được in 3 lần của mình.

"Năm 1997, khi đại diện NXB Kim Ðồng ngỏ ý muốn lấy các bài hát thiếu nhi của tôi để in thành tuyển tập 100 bài, tôi rất vui và hãnh diện. Mười năm sau đó, tức năm 2007, đại diện NXB Kim Ðồng cho biết vẫn thiếu bài hát thiếu nhi nên ngỏ ý muốn xin thêm 100 bài để làm thành tuyển tập 200 bài hát thiếu nhi, tôi càng vui và xúc động hơn. Nhưng đầu năm nay, tức năm 2013, khi đại diện của NXB này nói vẫn còn thiếu nên tìm gặp tôi với mong muốn được tái bản tuyển tập năm 2007 thì niềm vui trong tôi đã không còn. Tôi nghĩ thầm "Thôi chết rồi, mấy chục năm hòa bình vẫn còn thiếu bài hát thiếu nhi" - nói đến đây, nhạc sĩ thở dài.

Theo nhạc sĩ Phạm Tuyên, sở dĩ những năm 80, các nhạc sĩ sáng tác nhiều cho thiếu nhi (dù đôi khi không có thù lao) đơn giản là vì họ có điều kiện gần gũi, sinh hoạt cùng thiếu nhi, xuất phát từ tình yêu thương dành cho thế hệ măng non.

"Những nhạc sĩ trẻ bây giờ thì rất ít người quan tâm đến lứa tuổi thiếu nhi. Khi tôi hỏi các anh em nhạc sĩ điều này, họ nói vui rằng sáng tác nhạc thiếu nhi nhuận bút không bao nhiêu trong khi nhu cầu giải trí xã hội nhiều nên các nhạc sĩ thiên về nhu cầu giải trí hơn. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta không thể trách các em thiếu nhi quay lưng với nhạc Việt mà hãy nhìn nhận rằng khi chúng ta không thể đáp ứng tốt nhu cầu của các em. Do vậy việc tiếp cận và chọn lọc những cái phù hợp từ thế giới là điều tất yếu", nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ.

"Chúng ta không thể trách các em thiếu nhi quay lưng với nhạc Việt mà hãy nhìn nhận rằng khi chúng ta không thể đáp ứng tốt nhu cầu của các em. Do vậy, việc tiếp cận và chọn lọc những cái phù hợp từ thế giới là điều tất yếu", nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Đừng áp đặt cảm xúc người lớn lên trẻ con

Thực tế, trong những năm qua, vẫn có những ca khúc mới cho thiếu nhi nhưng ít có bài nào trở nên phổ biến như trước. Nhiều nhạc sĩ tiết lộ rằng một bài hát thiếu nhi được đăng trên sách nhạc hoặc được viết cho cuộc vận động sáng tác thì chỉ được trả vài trăm đến vài triệu đồng trong khi phần lớn nguồn thu của các nhạc sĩ đến từ các chương trình, nhạc chuông, nhạc chờ... với thu nhập lớn hơn rất nhiều.

Cũng có những nhạc sĩ sáng tác theo “đơn đặt hàng” nên ca từ sáo rỗng, áp đặt cảm xúc người lớn lên trẻ con khiến ca khúc trở nên gượng gạo, không được trẻ em yêu thích.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: "Thiếu nhi ngày nay khác với thiếu nhi của mấy chục năm trước nên muốn sáng tác hay thì trước hết nhạc sĩ phải thâm nhập vào cuộc sống của các em chứ đừng ngồi trong phòng rồi răn dạy cái này, cái kia. Âm nhạc có tác dụng giáo dục nhưng đừng để trẻ chỉ biết hát những bài mà cô giáo bắt hát... Trong khi đó, thiếu nhi là tuổi ăn tuổi lớn, chúng thích tiết tấu sôi động, hát để vỗ tay chứ không phải hát như đọc bài. Tôi cũng trông chờ rất nhiều vào thế hệ nhạc sĩ trẻ sẽ có nhiều tác phẩm tốt hơn. Thế hệ chúng tôi già rồi, bài hát cũng không còn phù hợp với hôm nay nữa".

Theo nhạc sĩ Phạm Tuyên, để có nhiều ca khúc thiếu nhi hay, chất lượng thì nhất thiết các bộ ngành như Bộ GD-ĐT, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các đoàn thể phải kết hợp mà làm. Ngoài ra, các đài phát thanh, truyền hình cũng phải phối hợp, mang những ca khúc thiếu nhi có chọn lọc đến với các em nhiều hơn nữa.

"Các chương trình âm nhạc dành cho các em nhỏ cũng nên xem xét để phù hợp với lứa tuổi các em hơn. Đừng bắt các em làm trò cho người lớn. Cách đây mấy năm, tôi có xem chương trình Đồ Rê Mí, có em mặc áo tứ thân hát bài Thị Màu lên chùa. Con nít 7-8 tuổi thì nào có hiểu gì đâu. Giọng hát Việt nhí tôi xem không đều nhưng năng khiếu của các em cũng rất đáng quan tâm. Các em hát tiếng Việt không giỏi nhưng tiếng Anh thì rất giỏi. Bản thân tôi không phản đối các em hát tiếng Anh nhưng trẻ em Việt hát tiếng Việt vẫn là tốt nhất", vị nhạc sĩ 83 tuổi bày tỏ

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: Nhạc thiếu nhi đang rất khập khiễng so với nhạc người lớn

 

Trong buổi họp 6 tháng đầu năm của Hội âm nhạc TP.HCM, chúng tôi cũng có tổng kết và nêu ra thực trạng nhạc thiếu nhi hiện đang phát triển rất khập khiễng so với nhạc người lớn. Trong khi số lượng ca khúc nhạc dành cho lứa tuổi trưởng thành ngày càng nhiều thì số lượng sáng tác mới dành cho thiếu nhi gần như không có.

 

Nguyên nhân chính là do không có cuộc vận động hay sự hỗ trợ nào dành cho người viết nhạc thiếu nhi cả. Thử nghĩ mà xem, nhạc thiếu nhi mà phát trên sóng phát thanh - truyền hình lúc 1, 2 giờ khuya hay 5 giờ sáng thì làm sao các em theo dõi?

 

Bởi thế mới nói không phải nhạc sĩ không viết (nhạc cho thiếu nhi) nhưng họ viết làm gì khi không được phổ biến rộng rãi? Trong khi phim Việt có giờ vàng thì về âm nhạc hình như chưa thấy.

 

Rõ ràng, chúng ta có cung, có cầu nhưng lại "tắc" ở các đầu mối. Giải pháp thì có nhưng kinh phí, tiền nong lại không đủ. Các nhà thiếu nhi hiện nay vẫn bế tắc khâu kinh phí. Hơn ai hết, Nhà nước phải bỏ tiền ra chứ đừng trông mong vào chuyện xã hội hóa.

Hiện nay, ngoài hệ thống trường công lập còn có trường quốc tế. Các em theo học tiếng Anh từ tiểu học nên việc hát tiếng Anh là bình thường. Tuy nhiên, tôi nghĩ những chương trình như Giọng hát Việt nhí nếu ban tổ chức hướng thí sinh hát tiếng Việt ở các vòng sau sẽ tốt hơn.

 

Còn nhớ khi chúng tôi làm chương trình Tiếng ca học đường, cũng có bé hát tiếng Anh nhưng ban tổ chức đã hướng dẫn các bé nên hát tiếng Việt. Nếu để mặc các bé lựa chọn, nhiều khi các bé bị ảnh hưởng bởi phụ huynh nữa. Chẳng hạn như ở nhà ba mẹ bé thích nhạc tiền chiến, nhạc sến thì lên sân khấu bé cũng sẽ chọn các ca khúc đó.

 (Nguồn: http://laodong.com.vn)

ShareThis

Gửi bình luận của bạn

CAPTCHA
Vui lòng nhập mã xác thực dưới đây. Xin cảm ơn.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.